ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่ิอการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่ิอการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่ิอการแก้ปัญหา

1. 1.ความรู้กับการแก้ปัญา

1.1. 1.1 ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคนิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

1.2. 1.2 ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิต

1.2.1. ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏฺิบัติงาน เช่น ความรู้เกียวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฎหมาย รวมถึงแนวปัฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม

2. 2.การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 2.1 การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.2. 2.2 การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำจัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำเป็นในก่รแก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.3. 2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ(protype)และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลการทดสอบ