ควาทรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ควาทรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ควาทรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรุ้ ทางคณิตศาสตร์

1.2. 1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวถึงมาข้างต้น ในการแก้ปัญหา ใด ๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ

2. 2.การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 2.2การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ่งโดยสามารถระบุเหตุการ

2.1.1.1. 2.3การพัมนาแนวคิด

2.1.1.1.1. เมื่อผู้แก้ัปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา และความปัญหา และความรู้ในการจึงนำข้อมูลเหล่านั้น