ความรู้และความคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และความคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และความคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1ความรู็กับการแก้ไขปัญหา

1.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.1.1.1. 1.1.2การระบุและตีความปัญหา

1.1.1.1.1. ความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. 1.2การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.1การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึ้กซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ และเหตุการณ์

2.1.1.1. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

2.1.1.1.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู็ที่จำเป็นในการแก้ปัญหา