Hàng hóa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hàng hóa by Mind Map: Hàng hóa

1. Đề bài

1.1. Một cửa hàng tinh hoa

1.2. F&B và Accessories

1.3. Lợi ích về Vận hành và Quản lý Hàng hóa cho Công ty Bán lẻ

2. Yêu cầu

2.1. Xác định trách nhiệm về Hàng hóa

2.1.1. Đầu vào

2.1.1.1. Từ thời điểm nhận hàng từ NCC (TTC)

2.1.2. Đầu ra

2.1.2.1. Khách hàng phản hồi hài lòng về Hàng hóa

2.1.2.2. Hàng hóa không phù hợp được xử lý

2.2. Quy trình luân chuyển, Quản trị rủi ro

2.2.1. Mapping rủi ro

2.2.2. Hành trình Hàng hóa

2.3. Kế hoạch triển khai