ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้น by Mind Map: ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้น

1. นวัตกรรม

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. การงาน

2.2. เย็บปักถักร้อย

2.3. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3. ทักษะที่ใช้ในการทำงาน

3.1. การสื่อสาร

3.2. ความคิดสร้างสรรค์

3.3. ความคิดเชิงระบบ