Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PSYKOLOGIA by Mind Map: PSYKOLOGIA

1. Psykologinen tieto perustuu tutkimukseen

1.1. Tieteellisen ja arkitiedon erot

1.2. Tutkimusotteet

1.2.1. Kokeellinen tutkimus SYY ja SEURAUS

1.2.2. Korrelatiivinen tutkimus TILASTOLLINEN YHTEYS📊📉

1.2.3. Kuvaileva tutkimus

1.2.4. Tapaustutkumus👩‍👩‍👧

1.3. Tutkimuksen vaiheet ja tutkimuetiikka

2. Ihmisen toimintaan vaikuttaa

2.1. Psyykkinen taso

2.1.1. Tunteet

2.1.2. Motivaatio

2.1.3. Tietoisuus ja tiedostamaton

2.1.4. Skeemat♻️🔎

2.2. Biologinen taso

2.2.1. Aivoalueet

2.2.2. Viestien kulkeminen hermostossa

2.2.3. Mielen ja kehon yhteys

2.3. Sosiaalinen taso

2.3.1. Kulttuurien ja ja ryhmien vaikutus ihmisen toimintaan

3. = tiede, jossa tutkitaan ja selitetään ihmisen toimintaa

3.1. Psykologian osa-alueet

3.1.1. Kehityspsykologia

3.1.2. Kognitiivinen psykologia

3.1.3. Biologinen psykologie

3.1.4. Kliininen psykologia

3.1.5. Tunteiden ja motivaation psykologia

3.1.6. Persoonallisuuspsykologia

3.1.7. Sosiaalipsykologia

3.2. Psykologia työelämässä

3.2.1. Tarvitaan useissaammateissa

3.2.2. Psykologi, psykiatri, psykoterapeutit ammattinimikkeinä

4. Oppiminen ja opiskelu📝📚

4.1. Oppiminen ja muisti

4.1.1. Tarkkaavaisuus

4.1.2. Monipuolinen työstö työmuistissa

4.2. Opiskeluun vaikuttavat tekijät

4.2.1. Taustatekijät

4.2.2. Opiskeluun liittyvät tekijät

4.2.3. Opiskelun tulokset

4.2.4. Opiskelijaan liittyvät

4.3. Opiskelun säätely, metakognitio

4.3.1. Tieto opiskeluun vaikuttavista tekijöitä

4.3.2. Taito säädellä opiskelua ja käytettävissä olevat strategiat