ตัวกลางหรือช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ตัวกลางหรือช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย by Mind Map: ตัวกลางหรือช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย

1. การสื่อสารแบบไร้สายจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกลางสำหรับนำพาข้อมูลออกไป

2. 3.ระบบดาวเทียม (Satellite)

2.1. คือสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่ในอากาศ เนื่องจากดาวเทียมอยู่สูง ให้การสื่อสารทำได้บริเวณที่กว้างกว่า ครอบคลุมพื้นที่ของโลกได้มากกว่า

2.2. ข้อดี 1) มีช่วงความถี่ที่กว้างสำหรับการใช้งาน 2) สามารถใช้ในพื้นที่ทุรกันดารที่ไม่สามารถเดินสายได้

2.3. ข้อด้อย 1) สัญญาณไมโครเวฟไม่สามารถเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางได้ เช่น กำแพง ตึก อาคาร ภูเขา 2) ความโค้งของผิวโลกเป็นอุปสรรคในการรับส่งสัญญาณในระยะทางที่ไกลขึ้น

3. 1.คลื่นวิทยุ (Radio)

3.1. การใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารสามารถ ทำได้ในบริเวณกว้าง ทั้งการสื่อสารข้อมูลภายในอาคาร หรือระดับจังหวัด

3.2. ข้อดี 1)สามารถรับส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกลได้ 2)คลื่นสามารถเดินทางผ่านทะลุกำแพงได้ 3)เดินทางผ่านตัวกลางของคลื่นจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 4)สามารถรับและส่งสัญญาณคลื่นขณะเคลื่อนที่ได้

3.3. ข้อด้อย 1) เกิดการรบกวนกันระหว่างความถี่ที่ใกล้เคียงกันได้ง่าย 2) ไม่สามารถควบคุมการกระจายสัญญาณให้อยู่ภายใน หรือภายนอกบริเวณที่ต้องการได้

4. 5. บลูทูธ (Bluetooth)เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงประมาณ 2.4 GHz สําหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก

4.1. ข้อดี 1) รับส่งข้อมูลไม่จําเป็นต้องใช้สายเชื่อมต่อสัญญาณ 2) อุปกรณ์สื่อสารมีขนาดเล็ก 3) ใช้พลังงานน้อย 4) สามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง

4.2. ข้อเสีย 1) ไม่เหมาะกับการสื่อสารระยะไกล 2) สามารถส่งถ่ายข้อมูลเพียง 1 Mbps 3) จํากัดจํานวนการเชื่อมต่อสัญญาณ

5. 4.อินฟราเรด (Infrared)

5.1. เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ อินฟราเรดเป็นคลื่น แสงที่อยู่ต่ํากว่าแสงสีแดง ลักษณะการรับส่งสัญญาณจะเป็นแนวเส้นตรง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และ ระยะทางการรับส่งสัญญาณจะไม่ไกล

5.1.1. ข้อดี 1) นํามาปรับใช้กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย ที่มีการสื่อสารในระยะทางใกล้ๆ 2) เนื่องจากอุปกรณ์อินฟราเรดมีขนาดเล็ก ราคาถูก รวมทั้งใช้พลังงานน้อย และยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ง่าย 3) สัญญาณสื่อสารมีความปลอดภัยสูงและไม่จําเป็นต้องขออนุญาตการใช้งาน 4) ไม่มีคลื่นแทรกจากสัญญาณใกล้เคียง

5.1.2. ข้อด้อย 1) ไม่เหมาะกับการสื่อสารระยะไกล 2) ไม่สามารถใช้ภายนอกอาคารที่มีแสงแดดได้ เนื่องจากแสงแดดจะมีคลื่นอินฟราเรดเหมือนกัน ทําให้มีโอกาสเกิดการรบกวนกันได้ 3) ถ้ามีการปิดบังทางเดินของแสงอินฟราเรด จะทําให้การรับส่งสัญญาณขาดหายได้

6. 2. ไมโครเวฟ (คลื่นไมโครเวฟ)

6.1. เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ลักษณะการแพร่กระจาย สัญญาณจะเป็นแนวเส้นตรงในระดับสายตาไม่มีสิ่งกีดขวาง

6.2. การรับส่งสัญญาณไมโครเวฟเหมาะสำหรับการสื่อสารระยะใกล้ (ประมาณไม่เกิน 30 ไมล์) ในบริเวณไม่สามารถเดินสายนำสัญญาณได้ เช่น ภูเขา และระหว่างทางการรับส่งข้อมูลต้องไม่มีตึก

7. 6.เซลลูล่า (cellular)

7.1. เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ

7.2. 1.ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีหน้าที่ควบคุมชุมสายทั้งหมด

7.2.1. ข้อดี 1) รับส่งสัญญาณได้หลายช่องสัญญาณ 2) อุปกรณุโทรศัพท์สําหรับติดต่อสื่อสารมีขนาดเล็ก ทําให้ง่ายต่อการพกพา 3) นํามาใช้ในการสื่อสารของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

7.2.1.1. ข้อด้อย 1) ปริมาณการรับส่งขูอมูลไม่มากนัก 2) ระยะทางการติดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถานีฐาน

7.3. 2.สถานีฐาน มีหน้าที่รับส่งสัญญาณกับเครื่องโทรศัพท์ เพื่อทำการติดต่อสื่อสาร

7.4. 3.โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง