คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAL by Mind Map: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAL

1. ความหมาย

1.1. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์

1.1.1. ช่วยในการนำเสนองานซึ่งได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

1.1.2. ถ่ายทอดในเนื้อหาที่จะสอนในบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

1.2. การนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนนำไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้

1.2.1. ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนำเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟฟิก ภาพเครื่อนไหว สีหรือเสียงเพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

1.2.2. แสดงผลการเรียนให้ทราบทันที่ด้วยข้อมูลย้อยกลับแก่ผู้เรียน

2. องค์ประกอบ

2.1. ข้อความ

2.2. เสียง

2.3. ภาพนิ่ง

2.4. ภาพเคลื่อนไหว

3. คุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ

3.1. สารสนเทศ (Information)

3.2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

3.3. การโต้ตอบ (Interaction)

3.4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

4. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4.1. ประเภทการสอน (Tutorial)

4.2. ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ(DrillandPractice)

4.3. การจำลองสถานการณ์ (Simulations)

4.4. เกมการสอน (Instructional games)

4.5. ประเภทการทดลอง(Tests)

4.6. การสาธิต (Demonstration)

4.7. การแก้ปัญหา (Problem - Solving)

5. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

5.1. 1.ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง

5.2. 2.นักเรียนได้เรียนเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายากอย่างเป็นระบบ

5.3. 3.นักเรียนมีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน

5.4. 4.ไม่มีข้อกำจัดในเรื่องของเวลาเรียน สามารถเรียนได้เมื่อต้องการ

5.5. 5.ลดเวลาในการเรียนการสอน

5.6. 6.สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียน

5.7. 7.ทำในสิ่งที่สื่ออื่นๆทำไม่ได้

5.8. 9.ทำให้ครูได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

5.9. 10.สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

6. ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

6.1. ทำให้ผู้เรียนเรียนได้ในอัตราเร็วของตัวเอง

6.2. ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อต้องการ

6.3. ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากสื่อประสม(Multimedia)จากระบบคอมพิวเตอร์

6.4. ผู้เรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมรวดเร็วกว่าสื่ออื่นๆ

7. ข้อจำกัดของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7.1. 1.ขาดบทเรียนสำเร็จรูปที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

7.2. 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

8. คุณค่าของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

8.1. 1.ให้ข้อมูลย้อยกลับอย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียนหรือเมื่อนัก เรียนตอบคำถาม

8.2. 2.ลดปํญหาระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนกับนักเรียน

8.3. 3.ผู้เรียนที่ดีจะเรียนได้เร็วกว่าสอนปกติและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา

8.4. 4.เป็นสื่อการสอนที่ดีเพราะการสอนสื่อชนิดอื่นไม่สามารถทำได้

8.5. 5.ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

8.6. 6.ความทันสมัยของสื่อคอมพิวเตอร์จะช่วยให้สื่อน่าสนใจยิ่งขึ้น

8.7. 7.สามารถใช้สื่ออื่นๆร่วมกันได้ เช่น เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

8.8. 8.สามารถสื่อสารและถ่ายโอนข้อมูลในระบบสารสนเทศได้ดี

9. สมาชิก

9.1. นางสาว ธมลวรรณ ทิพาคำ 59927107

9.2. นางสาว วราภรณ์ จตุพรเรืองรอง 59927119

9.3. นางสาว สุรีพร ธรรมเกิดสุข 59927141

9.4. นางสาว คีรตณัฐ บุญเฟรือง 59927101

9.5. นาย เฉลิมพันธ์ ไพรสันติสถิต