Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
App by Mind Map: App

1. Tiếng Việt

1.1. Đăng kí dạy

1.1.1. Sơ cấp

1.1.1.1. Thời gian

1.1.1.2. Lương

1.1.1.3. Thời gian khoá học

1.1.2. Trung cấp

1.1.2.1. Thời gian

1.1.2.2. Lương

1.1.2.3. Thời gian khoá học

1.1.3. Cao cấp

1.1.3.1. Thời gian

1.1.3.2. Lương

1.1.3.3. Thời gian khoá học

1.2. Đăng kí học

1.2.1. Tìm gia sư

1.2.1.1. Trình độ

1.2.1.2. Lương theo giờ

1.2.1.3. Thời gian học

1.2.1.4. Hình thức dạy

1.2.1.4.1. Online

1.2.1.4.2. Offline

1.2.1.5. Thời gian khoá học

1.2.1.6. Giới tính

1.2.1.6.1. Nam

1.2.1.6.2. Nữ

1.2.2. -

1.2.3. Tìm lớp học

1.2.3.1. Khu vực

1.2.3.2. Trình độ

1.2.3.2.1. Sơ cấp

1.2.3.2.2. Trung cấp

1.2.3.2.3. Cao cấp

1.2.3.3. Thời gian khoá học

2. Tìm người

2.1. Tên doanh nghiệp

2.2. Công việc

2.3. Lương

2.4. Thời gian làm

2.5. Giới tính

2.6. Tuổi tác

2.7. Hình thức tuyển dụng

2.7.1. Part time

2.7.2. Full time

2.8. Yêu cầu (bằng cấp, học lực, quốc tịch, ngoại ngữ,...)

2.9. Trợ cấp ( bảo hiểm, thưởng,..)

2.10. Địa chỉ doanh nghiệp

2.11. Giới thiệu về doanh nghiệp

2.12. Cách liên lạc

3. Tìm việc

3.1. Công việc

3.2. Lương

3.3. Khu vực

3.4. Thời gian

3.5. Giới tính

3.6. Tuổi tác

3.7. Hình thức làm việc

3.7.1. Part time

3.7.2. Full time

3.8. Trợ cấp