บทที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 1 by Mind Map: บทที่ 1

1. ดอกเบี้ย : จำนวนผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุน

1.1. องค์ประกอบ

1.1.1. เงินต้น/เงินลงทุนครั้งแรก

1.1.2. อัตราดอกเบี้ย

1.1.3. ระยะเวลาของการคิดดอกเบี้ย

1.2. วิธีคิดดอกบี้ย

1.2.1. I = Pit

1.2.1.1. I : ดอกเบี้ย

1.2.1.2. P : เงินต้น

1.2.1.3. i : อัตราดอกเบี้ย

1.2.1.4. t : ระยะเวลา

1.3. การแปลงวันเป็นปี

1.3.1. แบบธรรมดา 1ปี มี360วัน

1.3.2. แบบแท้จริง 1ปี มี365/366วัน

1.4. การนับวัน

1.4.1. แบบแท้จริง

1.4.2. แบบกะประมาณ 1เดือน มี30วัน

1.5. การคิดดอกเบี้ย

1.5.1. ดอกเบี้ยเชิงเดียวสามัญ นับวันแท้จริง (ธนาคาร)

1.5.2. ดอกเบี้ยเชิงเดียวสามัญ นับวันประมาณ

1.5.3. ดอกเบี้ยเชิงเดียวแม่นตรง นับวันแท้จริง

1.5.4. ดอกเบี้ยเชิงเดียวแม่นตรง นับวันประมาณ

1.6. การคำนวณเงินรวม (ดอกเบี้ยเชิงเดียว)

1.6.1. A = P(1+it)

1.6.1.1. A : เงินรวม

1.6.1.2. P : เงินต้น

1.6.1.3. i : อัตราดิกเบี้ย

1.6.1.4. t : ระยะเวลา

1.7. สมการมูลค่า

1.7.1. P = A/1+it

1.7.1.1. เลื่อนซ้าย

1.7.2. A = P(1+it)

1.7.2.1. เลื่อนขวา

2. ส่วนลด : เก็บดอกเบี้ยต้นปี

2.1. ส่วนลดเชิงเดียวที่อัตราดอกเบี้ย

2.1.1. A =P+I

2.1.1.1. P : มูลค่าลด

2.1.1.2. I : ส่วนลดแท้จริง

2.2. ส่วนลดเชิงเดียวที่อัตราส่วนลด

2.2.1. P = A(1-dt)

2.3. ส่วนลดประยุกต์

2.3.1. ส่วนลดธนาคาร

2.3.1.1. D = Adt

2.3.2. ส่วนลดเงินสด

2.3.3. ส่วนลดการค้า

2.3.3.1. n = L(1-r1)(1-r2)...(1-rn)

2.3.4. ส่วนลดตั้งสัญญากรใช้เงิน