Hàm số và phương trình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hàm số và phương trình by Mind Map: Hàm số và phương trình

1. Phương trình bậc nhất

2. Phương trình bậc hai

2.1. Dạng 1: Phương trình bậc 2 không có tham số

2.1.1. Phương trình bậc hai dạng khuyết

2.1.1.1. Phương trình bậc 2 khuyết hạng tử bậc nhất

2.1.1.2. Phương trình bậc2 khuyết hạng tử tự do

2.1.2. Phương trình bậc hai đầy đủ

3. Phương trình quy về bậc hai

3.1. Dạng 1: Chứa ẩn dưới giá trị tuyệt đối

3.2. Dạng 2: Chứa ẩn dưới giấu căn

3.3. Dạng 3: Chứa ẩn ở mẫu thức

4. Phương trình đối xứng

4.1. Loại 1

4.2. Loại 2

5. Phương trình trùng phương