ความรู้และการคิดออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1การระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่าวลึกซึ่งโดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการ

1.2. 1.2การพัฒนาแนวคิด เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลมาพิจารณา

1.3. 1.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา หลังจากได้แนวคิด กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างจริง

2. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.1ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหาหนึ่งผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายด้าน เช่น ความรู้ด้านทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2.2. 1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน