Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรีกโบราณ (Ancient Greek) by Mind Map: กรีกโบราณ (Ancient Greek)

1. ประเภทโครงงาน

1.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Education Media)

1.1.1. ผู้จัดทำ

1.1.1.1. นางสาวปวรรณรัตน์ ตันกุล เลขที่ 23 ม.6/8

1.1.1.2. นางสาวภาวิดา บุญศรี เลขที่ 28 ม.6/8

2. คู่มือ(Docomment)

2.1. บทที่ 1 บทนำ

2.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

2.1.2. วัตถุประสงค์

2.1.3. ขอบเขตโครงงาน

2.1.4. แผนปฏิบัติงาน

2.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2.1. ความหมายของโครงงาน

2.2.2. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.4. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.2.5. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

2.2.6. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

2.2.6.1. ลักษณะและรูปแบบของโปรแกรม (ภาพประกอบ)

2.2.6.2. ขั้นตอนการใช้เมนูและเครื่องมือ (ภาพประกอบ )

2.3. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

2.3.1. การเตรียมพัฒนาโครงงาน

2.3.2. การลงมือพัฒนา

2.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

2.4.1. ผลการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2.5. บทที่ 5 อภิปรายผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานและข้อเสนอแนะ

2.5.1. อภิปรายผล

2.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

2.5.3. ข้อเสนอแนะ

2.6. ภาคผนวก

2.6.1. ประมวลภาพในการทำงาน

2.7. บรรณานุกรม

3. Software/Application

3.1. Sony Vegas

3.2. Photoshop cs6

3.3. Microsoft Word 2013

3.4. Facebook Page

4. ขอบเขตโครงงาน

4.1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง กรีกโบราณ

4.2. แบบทดสอบ

4.3. แบบประเมิณ

4.4. ประวัติผู้จัดทำ