สนทนาภาษาแดนมังกร (Hello Chinese)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สนทนาภาษาแดนมังกร (Hello Chinese) by Mind Map: สนทนาภาษาแดนมังกร   (Hello  Chinese)

1. คู่มือ (Document)

1.1. บทที่ 1 บทนำ

1.1.1. - แนวคิดและความสำคัญ

1.1.2. - แผนการปฏิบัติงาน

1.1.3. - ขอบเขตการดำเนินงาน

1.1.4. - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บนที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.1.1. - ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.1.2. - องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.1.3. - ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.1.4. - ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.2. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.2.2.1. - ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.2.2.2. - ขั้นตอนการใช้เมนูและเครื่องมือ

1.3. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

1.3.1. - การเตรียมพัฒนาโครงงาน

1.3.2. - การลงมือพัฒนา

1.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินการ

1.5. บทที่ 5 อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน และข้อเสนอแนะ

2. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา

2.1. จัดทำโดย

2.1.1. นายชยานันท์ คลี่บำรุง เลขที่ 2

2.1.2. นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง เลขที่ 13

2.1.3. นางสาวกมลรัตน์ ไชยสังข์ เลขที่ 19

3. ซอฟแวร์

3.1. Sony Vegas Pro 14

3.2. Adobe Photoshop CS6

3.3. โปรแกรมออนไลน์Google Site

3.4. Microsoft Word 2018

4. ขอบเขตของโครงงาน

4.1. ระยะเวลาในการจัดทำ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563

4.2. คิดค้นหาหัวข้อที่นำมาสร้างโครงงานในรูปแบบโครงงานสื่อเพืื่อการศึกษา

4.3. ศึกษาการใช้งานซอฟแวร์ - Sony Vegas Pro 14 - Adobe Photoshop CS6 - โปรแกรมออนไลน์ Google site - Microsoft Word 2018

4.4. ขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาโครงงานในการจัดทำ

4.5. สร้างสื่อการเรียนรู้เป็นประโยชน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง

4.6. มีแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรียนรู้จากบทเรียนในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ประเมินตนเองได้

4.7. ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและทำแบบประเมิน เพื่อประเมินผลและปรับปรุงงาน