Sơ đồ gợi ý

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sơ đồ gợi ý by Mind Map: Sơ đồ gợi ý

1. Kĩ năng làm bài

1.1. Nội dung

1.1.1. nêu hiện tượng, phân tích mặt đúng-sai, lợi hại

1.1.2. chỉ ra nguyên nhân

1.1.3. bài tỏ thái độ, ý kiến của mình

1.2. Hình thức

1.2.1. diễn đạt chuẩn xác. mạch lạc, bố cục rõ ràng

1.2.2. chú ý yếu tố biểu cảm

2. Tìm hiểu đề

2.1. Nội dung

2.1.1. môi trường sống đang bị đe dọa đặc biệt là một nước phát triển như Việt Nam

2.2. Phương pháp

2.2.1. Sử dụng phối hợp cái thao tác lập luận trong việc sắp xếp ý

2.3. Phạm vi tư liệu

2.3.1. Dẫn chứng từ đời sống xã hội, sách báo,...

3. Dàn ý

3.1. Đặt vấn đề

3.1.1. Giới thiệu vấn đề nghị luận, dẫn luận đề

3.2. Giải quyết vấn đề

3.2.1. Giải thích môi trường sống là gì?

3.2.2. Phân tích, chứng minh, bình luận vấn đề

3.3. Thực trạng

3.3.1. Ô nhiễm không khí, khói bụi

3.3.2. Ô nhiễm nguồn nước

3.3.3. Ô nhiễm đất đai