คำศัพท์เกท ภาษาอังกฤษ Vocabulary GAT Eng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คำศัพท์เกท ภาษาอังกฤษ Vocabulary GAT Eng by Mind Map: คำศัพท์เกท ภาษาอังกฤษ  Vocabulary GAT Eng

1. คู่มือ Document

1.1. บทที่ 1 บทนำ

1.1.1. แนวคิดเเละความสำคัญ

1.1.2. วัตถุประสงค์

1.1.3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1.1.4. แผนการปฎบัติงาน

1.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.2. โปรเเกรมที่ใช้

1.2.3. ลักษณะโปรเเกรมที่ใช้ในการทำงานในเรื่อง GAT Eng

1.3. บทที่3

1.3.1. การเตรียมสร้างแอปพลิเคชั่น

1.3.2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4. บทที่4

1.4.1. ผลการดำเนินงาน

1.5. บทที่5

1.5.1. อภิปรายผล

1.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.5.3. ข้อเสนอเเนะ

2. โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้งาน

2.1. ผู้จัดทำ

2.1.1. นางสาวชญาดา อบเทียน เลขที่ 21 ม.6/8

2.1.2. นางสาวอรดา มัธยัสถ์ เลขที่ 31 ม.6/8

2.1.3. นางสาวกัญญาวีร์ เหมาะสม เลขที่ 39 ม.6/8

3. Solfwere/application

3.1. MIT inventor 2019

3.2. Program online Google slte

3.3. Photoshop cc 2019

4. ขอบเขตโครงงาน

4.1. สื่อการสอน

4.2. คำศัพท์

4.3. แบบทดสอบ

4.4. เกมส์