หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง by Mind Map: หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

1. ด้านสังคม

1.1. มีสุขภาพเเละความเป็นอยู่ที่ดี

1.2. ขจัดความยากจน

1.3. การศึกษาที่เท่าเทียม

1.4. การเท่าเทียมทางเพศ

1.5. เมืองเเละถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

1.6. สังคมสงบสุข ยุติธรรมไม่เเบ่งเเยก

1.7. ขจัดความหิวโหย

2. เป้าหมายแกน

2.1. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ด้านเศรฐกิจ

3.1. ลดความเหลื่อมล้ำ

3.2. อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้าง

3.3. การจ้างงานที่มีคุณค่าเเละการเติบโตทางเศรฐกิจ

3.4. แผนการบริโภคเเละการเติบโตทางเศรฐกิจ

4. ด้านสิ่งเเวดล้อม

4.1. การจัดการน้ำเเละสุขาภิบาล

4.2. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง

4.3. การรับมือการเปลี่ยนเเปลงทางภูมิอากาศ

4.4. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรเเละทรัพยากรทางทะเล

4.5. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก