QUY TRÌNH LAI GIỐNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUY TRÌNH LAI GIỐNG by Mind Map: QUY TRÌNH LAI GIỐNG

1. BƯỚC 1: - Chọn hoa làm hoa cái (có nhuỵ) - Chọn hoa làm hoa đực (có nhị)

2. BƯỚC 2: - Cắt bỏ nhị ở hoa cái - Cắt bỏ nhuỵ ở hoa đực

3. BƯỚC 5: Dùng bọc có lỗ thoáng để bao hoa lại và chờ kết quả

4. BƯỚC 3: Dùng tăm bông chấm lên chỗ bao phấn nứt ra (nhị hoa) để lấy phấn hoa

5. BƯỚC 4: Chấm tăm bông đó lên nhuỵ hoa đang tiết dịch nhờn