การพัฒนาโปรแกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรม

1. 2.การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

2. 1.การวิเคาระห์

3. 3.การเขียนโปรแกรม

4. 4.การทดสอบโปรแกรม

5. 5.การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

6. 6.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น

8. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่ใช้เครื่องมือมาช่วยในการแก้ปัญหา

9. ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงาน

10. ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบการผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข

11. การทำเอกสารประกอบโปรแกรมคือการอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมว่าจุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไรสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

12. ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเมื่อโปรแกรมผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วและถูกนำมาใช้งานในช่วงแรกผู้ใช้อาจจะยังไม่คุ้นเคยก็อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาบ้าง ดังนั้นการบำรุงรักษาโปรแกรมจึ้งเป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องคอยเฝ้าดู