การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.การวิเคราะปัญหา

1.1. การทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไข

1.2. ผลลัพธ์ (Output)

1.3. อินพุต (Input)

1.4. กระบวนการทำงาน (Process)

2. 2. การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2.1. กำหนดขั้นเป็นการตอนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การแก้ปฐมวัย โดยหัวเรื่อง: การเขียนลำดับขั้นตอนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การแก้ปฐมวัย เรียกว่าได้คุณอัลกอริทึม (อัลกอริทึม)

3. 4. การทดสอบโปรแกรม

3.1. การทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด

3.2. ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล (Runtime Error )

3.3. ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด (Logical Error)

3.4. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์)

4. 5. การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

4.1. ทดสอบโปรแกรมหัวเรื่อง: การจะคุณต้องดำเนินหัวเรื่อง: การทดสอบหลาย ๆ ครั้งด้วยอินพุตที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์จะถูกคุณต้องคุณต้อง 100% มิฉะนั้นโปรแกรมนั้นถือว่าใช้งานไม่ ได้

5. 6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.1. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ ( เอกสารคู่มือผู้ใช้)

5.2. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (เอกสารทางเทคนิค)

5.3. อธิบายรายหัวเรื่อง: การละเอียดของโปรแกรมว่าได้ จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร ด้านทำงานอะไรได้บ้าง และมีขั้นตอนหัวเรื่อง: การทำงานของโปรแกรมเป็นอย่างไร

5.3.1. งานพนักงานหรือผังรหัสจำลอง ก็ด้านนำมาประกอบกันเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมได้

6. 3. การเขียนโปรแกรม

6.1. คุณอัการนำเป็นลกอริทึมมาเขียนเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นภาษาซีภาษาจาวาเป็นต้น