การพัฒนาโปรเเกรมเพื่อการเเก้ปัญกา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรเเกรมเพื่อการเเก้ปัญกา by Mind Map: การพัฒนาโปรเเกรมเพื่อการเเก้ปัญกา

1. การวิเคราะปัญหา

1.1. คือ การทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และความระมัดระวังมากที่สุด เพราะหากวิเคราะห์ปัญหาผิด โปรแกรมที่พัฒนาก็จะไม่ตรงกับความต้องการ วิเคราะห์องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อินพุต (Input) ผลลัพธ์ (Output) กระบวนการทำงาน (Process)

2. การออกเเบบวิธีการเเก้ปัญหา

2.1. เป็นการกำหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยการเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา เรียกว่า อัลกอริทึม (algorithm)

3. การเขียนโปรเเกรม

3.1. เป็นการนำอัลกอริทึมมาเขียนเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา

4. การทดสอบโปรเเกรม

4.1. การทดสอบโปรแกรมจะต้องดำเนินการทดสอบหลายๆ ครั้ง ด้วยอินพุตที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์จะต้องถูกต้อง 100% มิฉะนั้นโปรแกรมนั้นถือว่าใช้งานไม่ได้

5. การจัดทำเอกสารคู่มือโปรเเกรม

5.1. คือ การทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และความระมัดระวังมากที่สุด เพราะหากวิเคราะห์ปัญหาผิด โปรแกรมที่พัฒนาก็จะไม่ตรงกับความต้องการ วิเคราะห์องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ อินพุต (Input) ผลลัพธ์ (Output) กระบวนการทำงาน (Process)

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6.1. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ (User Documentation) ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม แต่เป็นผู้ที่ใช้งานโปรแกรมอย่างเดียว จะเน้นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเป็นหลัก เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (Technical Documentation) อธิบายการทำงานของโปรแกรมเป็นส่วนๆ อธิบายด้านเทคนิค วิธีการติดตั้ง และแก้ปัญหาเบื้องต้น เป็นต้น