การพัฒนาโปรแกมเพือการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกมเพือการแก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกมเพือการแก้ปัญหา

1. 1.การวิเคราะห์ปัญหา

1.1. (input) ผลลัพธ์ (ผลลัพธ์) กระบวนการทำงาน (กระบวนการ)

2. 2.การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2.1. กำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการเป็นดินเหนียวหัวเรื่อง: การแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยโดยหัวเรื่อง: การเขียนเรียงลำดับขั้นตอนในการเป็นดินเหนียว จำกัด หัวเรื่อง: การแก้ปัญหาเด็กปฐมวัย

3. 6.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.1. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ (เอกสารคู่มือผู้ใช้) เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (เอกสารทางเทคนิค) งานพนักงานหรือผังรหัสจำลองก็ด้านนำมาประกอบกันเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมได้ คำอธิบายรายละเอียดหัวเรื่อง: การอธิบายรายละเอียดของโครงการว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้าง

4. 3.การเขียนโปรแกรม

4.1. คุณอัลลอคแอตเทิลไลท์มาเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

5. 4.การทดสอบโปรแกรม

5.1. การทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์) ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล (Runtime Error) ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด (Logical Error)

6. 5.การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

6.1. ทดสอบโปรแกรมหัวเรื่อง: การดำเนินการที่คุณต้องดำเนินการหัวเรื่อง: การทดสอบหลาย ๆ ครั้งด้วยการส่งสัญญาณที่แตกต่างกันและผลลัพธ์ที่คุณจะต้องจ่าย 100%