การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

1. 6การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1. เอกสารโปรแกรมสำหรับผุ้ใช้

1.2. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม เอกสารทางเทคนิค

2. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

3. การทดสอบโปรแกรม

3.1. การืดลองลันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดผลาด

3.1.1. ข้อผิดผลาดระหว่างการประมวล runtime error

3.1.2. ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด logical error

4. อินพุต input

4.1. ผลลัพธ์ output

4.1.1. การทำความเข้าใจ ถึงปัณหาที่แท้จริงของการแก้ไข

5. 2 การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

5.1. กำหนดขั้นตอนในห้างหุ้นส้วนจำกัดหัวเรื่อง การแก้ปฐมวัย

6. 1 การวิเคราะห์ปัญหา

7. 3 การเขียนโปรแกรม

8. 5การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

8.1. ทดสอบโปรแกรหัวเรื่อง การจะคุยต้องดำเนินกสรทดสอบหลายเรื่องครั้งเดียวอินพุตที่แตกต่างกัน

9. งานพนักงานหรือผังงานจำลอง

9.1. อธิบายรายงานหัวเรื่อง การละเอียดขอ