การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.การวิเคราะห์ปัญหา

2. 2.การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

3. 3.การเขียนโปรแกรม

4. 4.การทดลองโปรแกรม

5. 5.การจัดทำเอกสารข้อมูลโปรแกรม

6. 6.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง