สะท้อนภาพรวมของจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สะท้อนภาพรวมของจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา by Mind Map: สะท้อนภาพรวมของจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง

1.1. ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

2.1. ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

3.1. คิดดีมีความเมตตาต่อผู้เรียน

3.2. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน

3.3. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

3.4. สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีสุข

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

4.1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

5. จรรยาบรรณต่อสังคม

5.1. ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ