ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทัฏษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหา คือผู้แก้มีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปํญหา ผู้แก้ปัญหาจึงควรนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิด

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการต่อไปนั้นคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้