ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. การแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านและนำความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. การแก้ปัญหาจำเป้นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาคือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์เพื่อนำไปหาคำตอบ

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้ว นำข้อมูลมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหาอย่างไร ความรุ้ที่รวบรวม ประเมิน และตัดสินใจเลือกข้อมูลในการแก้ปัญหา

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. การนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลผลการทดสอบ