อาขยานพาขยัน(The verse of diligence)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาขยานพาขยัน(The verse of diligence) by Mind Map: อาขยานพาขยัน(The verse of diligence)

1. คู่มือ

1.1. บทที่1 บทนำ

1.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

1.1.2. วัตถุประสงค์

1.1.3. ขอบเขตโครงงาน

1.1.4. แผนการปฏิบัตืงาน

1.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บทที่2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.2. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.2.1. ความหมาย

1.2.2.2. องค์ประกอบ

1.2.2.3. ประเภท

1.2.2.4. ขั้นตอน

1.2.3. อภิปรายผล

1.2.4. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.2.4.1. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.2.4.2. ขั้นตอนการใช้เมนูและเครื่องมือ

1.3. บทที่3 วิธีดำเนินการ

1.3.1. การเตรียมพัฒนาโครงงาน

1.3.2. การลงมือพัฒนา

1.4. บทที่4 ผลการดำเนินการ

1.4.1. ผลการดำเนินงาน

1.5. บทที่5 อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานและข้อเสนอแนะ

1.5.1. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.5.2. ข้อเสนอแนะ

2. ประเภทโครงงาน

2.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2.1.1. ผู้จัดทำ

2.1.1.1. นายณัฐภาส ธรรมรูจี

2.1.1.2. นางสาวบุณรดา พานิชกุล

2.1.1.3. นางสาวมัณฑนา มูลลักษณ์

3. ขอบเขต

3.1. ระยะเวลาในการจัดทำ พฤศจิกายน พ.ศ.2562-มกราคม พ.ศ.2563

3.2. คิดค้นหาหัวข้อที่นำมาสร้างโครงงานในรูปแบบโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

3.3. ศึกาาการใช้ซอฟแวร์ -Adobe Autoware7 -Adobe Photoshop cs6 -Mierosoft word 2013 -โปรแกรมออนไลน์ Google site -Youtube -Google

3.4. ขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาโครงงานในการจัดทำ

3.5. สร้างสื่อการเรียนรู้เป็นประโยชน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทอาขยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.6. มีแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรียนรู้จากบทเรียนในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ประเมินตนเอง

3.7. ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและทำแบบประเมิน เพื่อประเมินผลและปรับปรุง

4. Software

4.1. Adobe Autoware7

4.2. Adobe Photoshop cs6

4.3. Mierosoft word 2013

4.4. โปรแกรมออนไลน์ Google site

4.5. Youtube

4.6. Google