Chiến lược bán hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến lược bán hàng by Mind Map: Chiến lược bán hàng

1. Người đi outdoor

1.1. Mục tiêu tiếp cận

1.2. Sản phẩm phù hợp

1.3. Phương pháp tiếp cận

2. Nhân viên văn phòng

3. Khách hàng mua trong tình huống khác

3.1. Học sinh đi du học

3.1.1. Mục tiêu tiếp cận

3.1.1.1. Mong muốn nhóm này mua trong thời gian sớm nhất

3.1.2. Sản phẩm phù hợp

3.1.2.1. D1005

3.1.2.2. D1002

3.1.3. Phương pháp tiếp cận

3.1.3.1. Online 48%

3.1.3.2. Offline 52%

3.2. Người nhà bệnh nhân

3.2.1. Mục tiêu tiếp cận

3.2.1.1. Bán hàng và không cần xây dựng mối quan hệ vì nhu cầu là bộc phát

3.2.2. Sản phẩm phù hơp

3.2.2.1. D1002

3.2.2.2. D1008

3.2.3. Phương pháp tiếp cận

3.2.3.1. Online 20%

3.2.3.2. Offline 80%

3.3. Người sử dụng khi đi du lịch hoặc công tác trong các khách sạn/nhà nghỉ

3.3.1. Mục tiêu tiếp cận

3.3.1.1. Bán hàng và khả năng mua lặp lại của nhóm này không cao nên việc xây dựng mối quan hệ là không bắt buộc

3.3.2. Sản phẩm phù hợp

3.3.2.1. D1002

3.3.2.2. D1008

3.3.2.3. TM3211

3.3.3. Phương pháp tiếp cận

3.3.3.1. Online 55%

3.3.3.2. Offline 45%

3.4. Người buôn bán ngoài trời

3.4.1. Mục tiêu tiếp cận

3.4.1.1. Khơi gợi nhu cầu để thúc đẩy mua hàng

3.4.2. Sản phẩm phù hợp

3.4.2.1. D1008

3.4.3. Phương pháp tiếp cận

3.4.3.1. Online 10%

3.4.3.2. Offline 90%