Văn hóa tổ chức và sự đổi mới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Văn hóa tổ chức và sự đổi mới by Mind Map: Văn hóa tổ chức và sự đổi mới

1. Văn hóa tổ chức

1.1. Khái niệm

1.1.1. Phương pháp tư duy

1.1.2. Nhận thức

1.1.3. Niềm tin chủ đạo

1.1.4. Giá trị

1.1.5. Ý nghĩa

1.2. Chức năng

1.3. Cá nhân trong tổ chức có xu hướng

1.4. Hội nhập bên trong

1.5. Văn hóa dân tộc và văn hóa doanh nghiệp

2. Hiểu các văn hóa tổ chức

2.1. Những cấp độ về phân tích văn hóa

2.2. Những câu chuyện, nghi thức, nghi lễ và biểu tượng

3. Triết lí quản lí và chiến lược quản lí

3.1. Xây dựng, củng cố và thay đổi văn hóa tổ chức

3.2. Căng thẳng giữa sự ổn định và đổi mới văn hóa

4. Đổi mới trong tổ chức

4.1. Cân bằng giữa khám phá và khai thác

4.2. Đổi mới sản phẩm và quy trình

4.3. Quy trình đổi mới

5. Những giá trị được chia sẻ

5.1. Ý nghĩa được chia sẻ

5.2. Huyền thoại tổ chức

5.2.1. Đầu tiên

5.2.2. Thứ hai

5.2.3. Thứ ba

6. Các quy tắc và vai trò văn hóa

6.1. Mọi người phải tuân thủ theo quy tắc