Percaktuesit e migracionit dhe remitancave ne shqiperi (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Percaktuesit e migracionit dhe remitancave ne shqiperi (1) by Mind Map: Percaktuesit e migracionit dhe remitancave  ne shqiperi (1)

1. Do të migrojnë më të rinjtë e familje

2. Aktiviteti i punes

2.1. Punë ndërkombëtare

2.1.1. Migrim i detyruar

2.2. Punë pak e paguar në vendin aktual

2.2.1. Migrim në rritje

2.3. Punë e paguar

2.3.1. Migrim në ulje

3. Mosha e kryefamiljarit

3.1. E Tretë

3.2. E mesme

4. Përbërja e familjes

4.1. Perberja demografike

4.1.1. Migrimi i meshkujve

4.2. E madhe

4.2.1. Migrim më i lartë

4.3. E vogël ose mesatare

5. Arsimi mesatar i te rriturve

5.1. Më të arsimuar

5.1.1. Migrim më i ulët

5.2. Pak ose aspak të arsimuar

5.2.1. Migrim i lartë

6. Gjendja financiare

6.1. Gjendje e uĺët financiare

6.1.1. Probabilitet më të lartë migrimi

6.2. Normale ose e lartë

6.2.1. Probabilitet më i ulët për të migruar

7. Kulturor

7.1. Shtetet perkrahese

8. Shtetet migruese

8.1. Shtete pranuese

8.1.1. Migrim i lartë

8.2. Shtete me mirëqenie sociale dhe ekonomike

8.2.1. Migrim i lartë

8.3. Shtete te ndaluara

8.3.1. Migrim i ulët

9. Faktorët zonal

9.1. Zonë rurale

9.1.1. Probabilitet më i lartë migrimi

9.2. Zonë urbane

9.2.1. Probabilitet më i ulët migrimi

10. Shtetet etnike