ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่ง ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานในหลายๆด้าน ได้แก่

1.1.1.1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์

1.1.1.2. ความรู้ทางวิทยาศาตร์

1.1.1.3. ความรู้ทางเทคโนโลยี

1.1.1.4. ความรู้ทางมนุษยศาสตร์

1.1.1.5. ความรู้ทางสังคมศาสตร์

1.2. ความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติการ

1.2.1. ในการปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น

1.2.1.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฏหมาย

2. 2.ความคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ

2.2. 2.การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. ผู้แก้ปัญหานำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิด

2.3. 3.การสร้างแนวทางปัญหา

2.3.1. การนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง