การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มหรือชุดของคำสั่งในรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้

2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.1. มีอยู่ 6 ขั้นตอน

2.1.1. 1.การวิเคราะห์ปัญหา

2.1.2. 2.การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2.1.3. 3. การเขียนโปรแกรม

2.1.4. 4.การทดสอบโปรแกรม

2.1.5. 5.การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

2.1.6. 6.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. การวิเคราะห์ปัญหา

3.1. หมายถึง การทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไข

4. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

4.1. เป็นการกำหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหา

4.2. โดยการเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา เรียกว่า อัลกอริทึม

5. การเขียนโปรแกรม

5.1. เป็นการนำอัลกอริทึมมาเขียนเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นต้น

6. การทดสอบโปรแกรม

6.1. คือ การทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด

7. การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

7.1. คือ การอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมว่า จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร สามารถทำงานอะไรได้บ้าง และมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นอย่างไร

8. รูปแบบการเขียนโปรแกรม

8.1. แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

8.1.1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

8.1.1.1. โครงสร้างแบบลำดับขั้นตอน (Sequence) ประกอบด้วยคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการตัดสินใจ มีทางเข้าทางเดียว และมีทางออกทางเดียว ดำเนินการแบบเรียงลำดับต่อเนื่อง โดยแต่ละขั้นตอนมีการดำเนินการเพียงครั้งเดียว

8.1.1.2. โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Decision) มีการตรวจสอบเงื่อนไข (Condition) ว่าเป็นค่าจริงหรือค่าเท็จ แล้วดำเนินการตามคำสั่งที่เงื่อนไขกำหนดต่อไป

8.1.1.3. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Iteration) เป็นการทำงานแบบวนซ้ำหลาย ๆ รอบ และหลุดจากการทำซ้ำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนดไว้

8.1.2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

8.1.2.1. ตั้งอยู่บนพื้นฐานการแจกแจงรายละเอียดของปัญหา ผู้เขียนโปรแกรมต้องพยายามแยกประเภทของวัตถุให้ได้ ต้องมีจินตนาการพอสมควร ซึ่งจะมองวัตถุหนึ่ง ๆ เป็นแหล่งรวมของข้อมูล และกระบวนการไว้ด้วยกัน โดยจะมีคลาส (Class) เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของวัตถุ และคลาสสามารถสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) ที่เรียกว่า Subclass ได้ มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) ทำให้ลดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมลงได้ โดยเฉพาะโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง

9. อัลกอริทึม

9.1. อัลกอริทึม หมายถึง ขั้นตอนวิธีที่จะอธิบายว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร ประกอบด้วยกระบวนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน และรับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแน่นอน

9.2. ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ผลลัพธ์มีความถูกต้อง ใช้เวลาในการทำงานน้อย ใช้หน่วยความจำน้อย มีความยืดหยุ่น ปรับปรุงการใช้งานได้ง่าย ใช้เวลาในการพัฒนาน้อย ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

9.3. วิธีการเขียนอัลกอริทึม มี 2 รูปแบบ คือ

9.3.1. การเขียนรหัสจำลอง

9.3.2. การเขียนผังงาน

9.3.3. เป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยใช้ถ้อยคำผสมระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ซูโดโค้ดที่ดี จะต้องมีความชัดเจน สั้น และได้ใจความ