ทาวน์เฮ้าส์ 3 มิติ (3D Buildings)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทาวน์เฮ้าส์ 3 มิติ (3D Buildings) by Mind Map: ทาวน์เฮ้าส์ 3 มิติ (3D Buildings)

1. คู่มือ

1.1. บทที่1 บทนำ

1.1.1. ที่มาและความสำคัญ

1.1.2. วัตุประสงค์

1.1.3. ขอบเขตโครงงาน

1.1.4. แผนการปฏิบัติงาน

1.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บทที่2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.2. โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน

1.2.3. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน

1.3. บทที่3 วิธีดำเนินการ

1.3.1. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

1.3.2. วัสดุ/อุปกรณ์

1.4. บทที่4 ผลการดำเนินการ

1.5. บทที่5 อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน และข้อเสนอแนะ

1.5.1. อภิปรายผล

1.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน

2. ขอบเขตโครงงาน

2.1. เนื้อหา/บทเรียน

2.2. สื่อการเรียนรู้

2.2.1. youtobe

3. ซอฟแวร์/แอพพลิเคชั่น

3.1. Google Sketchup 8

3.2. Youtube

3.3. Word

3.4. Mindmiester

3.5. Google

4. ประเภทโครงงานประยุกต์ใช้งาน

4.1. ผู้จัดทำ

4.1.1. นายกัมปนาท ม่วงขาว

4.1.2. นางสาวปรินดา สมบูรณ์