یاددهی و یادگیری در گروه های کوچک

استفاده از گروه های کوچک جهت اموزش فراگیران

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
یاددهی و یادگیری در گروه های کوچک by Mind Map: یاددهی و یادگیری در گروه های کوچک

1. ویژگی گروه های کوچک

1.1. وجود دانشجویان با توانایی متفاوت

1.2. وجود گرئه های سنی مختلف

1.3. کمک کردن دانشجویان قوی به ضعیف

1.4. فضای صمیمی و دوستی

1.5. ایجاد تعاون، همکاری و راهنمایی

1.6. ایجاد کار تیمی و حس هم گروه بودن

1.7. هیچ یک از اعضای گروه معلم، دستیار یا ناظر نیست

1.8. سخت ترین و استادانه ترین تکنیک اموزشی

1.9. تشویق اعضا به تفکر

1.10. افزایش دانش و اگاهی

1.11. فعالیت اسان و لذت بخش

1.12. ساختارمند بودن گروه و فعالیت های ان

1.12.1. دارای اهداف از پیش تعیین شده کلی و هر جلسه

1.12.2. برنامه جلسات

1.12.3. محتوای اموزشی

1.12.4. نیازهای اموزشی

2. مراحل توسعه

2.1. شکل گیری گروه- ورود اعضا به گروه- حرکت به سمت گروه

2.2. دور شدن از گروه- توجه ناگهانی و دلسردی ناگهانی نسبت به گروه

2.2.1. بدلیل خواسته هایی که گروه از انها دارد

2.2.2. مشکلاتی که ممکن است گروه برای انها داشته باشد

2.2.3. ترس از سرخوردگی

2.2.4. لزوما به معنای خروج از گروه یا مخالفت با گروه نیست

2.3. پایان کار گروه

2.3.1. زمانی که موضوعات خاتمه یافته

2.3.2. اهداف از پیش تعیین شده تحقق یافته

3. مهارتهای مربی جهت تدریس در گروه

3.1. مهارت پرسیدن

3.2. مهارت پاسخ دادن

3.3. مهارت در گوش دادن

3.4. نحوه رفتار و تعامل با گروه

3.5. مهارت در انتقال مطالب

3.6. فن بیان

4. مهارت های فراگیران برای فعالیت در گروه

4.1. نحوه عملکرد و کار در گروه

4.2. مراحل رسیدن به هدف

4.3. امادگی حل مشکلات و جلوگیری از هرج و مرج

5. انواع روش های تدریس

5.1. بارش افکار

5.1.1. ایده های مختلف برای پرورش تفکرات جانبی

5.1.2. امکان تکمیل اندیشه های دیگران

5.1.3. ارزشیابی ایده ها

5.2. گروه همهمه

5.2.1. افزایش مشارکت اعضا

5.2.2. به گروه های کوچکتر تقسیم شده

5.2.3. در اخر نماینده هر گروه داخلی نتیجه را برای کل گروه اصلی بیان میکند

5.3. گروه متقاطع

5.3.1. ایجاد گروه های غیر ثابت

5.3.2. فراگیر در هر تقسیم بندی عضو گروه جدیدی می شود

5.4. تنگ ماهی

5.4.1. تحلیل موضوع از طریق مشاهده گر

5.4.2. ایجاد گروه های داخلی

5.4.3. گروه اصلی مشاهده و تحلیل

5.4.4. یک گروه داخلی فعالیت

5.5. بحث آزاد

5.5.1. فراگیر محور است

5.5.2. تعامل بین افراد

5.6. کاوش باز و نامحدود

5.6.1. مدرس بعنوان تسهیل گر عمل میکند

5.6.2. کلیه فعلیت ها توسط دانشجویان انجام میشود

5.7. تدریس همسالان

5.7.1. فراگیران از یکدیگر می اموزند و به یکدیگر اموزش میدهند

5.7.2. یک عضو بعنوان مربی انتخاب می شود

5.8. ایفای نقش

5.8.1. موضوع، هدف و نیازهای اموزشی مورد نظر انتخاب میشود

5.8.2. فراگیر با توجه به سناریو مشخص شده، ایفای نقش میکند

5.9. گروه خودیاری

5.9.1. مربی نقش منبع دارد

5.9.2. روش توسط فراگیر برای فراگیر انجام میشود

5.10. گروه اموزش مبتنی بر مسئله

5.10.1. تحلیل مسئله، جمع اوری اطلاعات و مطالعه مستقل

5.10.2. بحث گروهی، ترکیب اطلاعات برای حل مسئله

5.11. بحث مرحله به مرحله

5.11.1. توالی برنامه ریزی شده ای از موضوعات

5.11.2. یک موضوع کلی به چند بخش تقسیم میشود

5.12. گلوله برفی

5.12.1. دو فراگیر گروه کوچک تشکیل داده

5.12.2. پس از هر بار ترکیب با گروه دیگر، تشکیل گروه بزرگتری میدهند.

5.13. سمینار

5.13.1. مقاله ای توسط یک گروه ارائه و بحث گروهی انجام میشود

5.13.2. مدرس نقش سرپرست و شنونده برعهده دارد

5.14. شبیه سازی/بازی

5.14.1. ارائه تجربیات ساختار یافته در قالب نقش واقعی یا خیالی

5.14.2. تهیه راهنمای عملی از فرایند در حال اجرا و ارائه بازخورد

5.15. پرسش های ساختار یافته

5.15.1. مربی تجربیات تاحدی ساختار یافته و راهنما را برای فراگیران فراهم میکند

5.16. تشکیل اتحادیه

5.16.1. چند گروه کوچک نیمه مسقل(بدون مربی) تشکیل شود

5.16.2. نتایج کار برای کل کلاس ارائه شود

5.17. اموزش خصوصی

5.17.1. نشست در یک گروه کوچک

5.17.2. براساس بازخورد به یک تکلیف داده شده، تشکیل میشود

5.18. گروه بدون مربی

5.18.1. اعضای گروه یک رهبر انتخاب کرده و به او گزارش میدهند

5.18.2. رهبر انتخابی ، چرخشی تغییر میکند

6. اندازه گروه کوچک

6.1. جمعیت بین 2 تا 20 نفر

6.2. افراد متشکل از دانشجویان و مربی

7. کاربرد در پزشکی

7.1. در آموزش بالینی و پزشکی نقش مهمی دارد

7.2. دانشجو توانایی برقراری

8. فضای آموزشی

8.1. محیط اموزشی باید بتواند طیف گسترده ای از تفاوت های فراگیران را در نظر بگیرد

8.2. فراگیران باید به ارتباط با یکدیگر و مربی تشویق شوند

8.3. عوامل محیطی مانند شرایط فیطیکی کلاس، نحوه قرارگیری معلم و فراگیران توجه شود