ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.1ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. 1.1.2ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.1.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1.1. ความรุ้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก่ ความรู้ทางคริตศสตร์ ทางวิทยาศสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น

1.1.2. จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเช่น ความรุ้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฏหมายรวมถึงแนวปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม

1.2. เกร๊ดน่ารู้

1.2.1. จริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้แก้ปัญหามีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่ขัดต่อกฏหมานบ้านเมือง หลักศาสนา ศีลธรรม จารีตประเพณี

2. 1.2การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1.2.3การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.1.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1.1. การพัฒนาและสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.2. 1.2.2การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. การพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาอาจต้องมีการสืบค้นและรวบรวมข้อมุลเพิ่มเติม

2.3. 1.2.1การระบุตีและตีความปัญหา

2.3.1. ต้องคำนึงถึงความต้องการ บริบท ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข ทางสังคม