การเดินทางของอาหารภายในร่างกาย (Digestive system)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเดินทางของอาหารภายในร่างกาย (Digestive system) by Mind Map: การเดินทางของอาหารภายในร่างกาย (Digestive system)

1. คู่มือ Document

2. บทที่ 1 บทนำ

2.1. ความสำคัญ/แนวคิด

2.2. วัตถุประสงค์

2.3. ขอบเขตโครงงาน

2.4. แผนปฏิบัติงาน

2.5. ประโยชน์

3. ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่น

3.1. Google Chrome

3.2. Adobe Photoshop CS6

3.3. Adobe Flash Player CS6

3.4. Youtube

3.5. Sony Vegas Pro16

3.6. Microsoft Word 2013

4. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.1. โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

4.1.1. ความหมาย

4.1.2. องค์ประกอบ

4.1.3. ประเภทโครงงาน

4.1.4. ขั้นตอน

4.2. โปรแกรมที่ใช้

4.3. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้

5. ขอบเขต

5.1. บทเรียน

5.2. เนื้อหา

5.3. แบบประเมิน

5.4. สื่อมัลติมีเดีย

6. ประเภท

6.1. สื่อพัฒนาเพื่อการศึกษา

7. บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

7.1. วัสดุอุปกรณ์

7.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

8. บทที่ 4 ผลการดำเนินการ

8.1. รายละเอียดของผลการดำเนินงาน

9. บทที่ 5 อภิปรายผล

9.1. อภิปรายผล

9.2. ประโยชน์ที่ได้รับ

9.3. ข้อเสนอแนะ