Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Models by Mind Map: Models

1. TPACK Model

1.1. 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK

1.1.1. ความรู้ความสามารถของผู้สอน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน เช่น LMS Blogs Facebook เป็นต้น

1.2. 2. ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK

1.2.1. ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่นำ มาประยุกต์ใช้ เพื่อถ่ายถอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน เช่น Problem based Learning: PBL /Project based Learning Discovery Method และ Self Study Method เป็นต้น

1.3. 3. ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) หรือ CK

1.3.1. สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน

1.4. ความรู้ในเนื้อหาผนวกเทคโนโลยี(TechnologicalContentKnowledge)หรือTCK

1.4.1. ครูมีความสามารถและมีความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหา การแสวงหาความรู้การนำความรู้ที่อยู่บนคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.5. ความรู้ในวิธีการสอนผนวกเทคโนโลยี(TechnologicalPedagogicalKnowledge) หรือTPK

1.5.1. รูมีความสามารถและมีความรู้ทางด้านการรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียน การสอนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นการสร้างวิธีการเรียนแบบออนไลน์การสร้างห้องเรียนบนคลาวด์ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

1.6. ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอน (Pedagogical Content Knowledge) หรือ PCK

1.6.1. ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสอนของผู้สอน

2. ASSURE Model

2.1. A : Analyze learners

2.1.1. การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนจะทำให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะของผู้เรียนและสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

2.2. S : State objectives

2.2.1. การกำหนดวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน ในแต่ละครั้งต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ซึ่งควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.3. U : Utilize media and materials

2.3.1. การใช้สื่อ มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน

2.3.1.1. 1. ดูหรืออ่านเนื้อหาในสื่อ / ทดลองใช้

2.3.1.2. 2. เตรียมสภาพแวดล้อม / จัดเตรียมสถานที่

2.3.1.3. 3. เตรียมผู้เรียน

2.3.1.4. 4. การนำเสนอ / ควบคุมชั้นเรียน

2.4. S : Select instructional methods, media, and materials

2.4.1. การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่

2.5. R : Require learner participation

2.5.1. การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียนการใช้สื่อในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ ตอบสนองโดยเปิดเผย POP

2.6. E : Evaluate and revise

2.6.1. การประเมินการใช้สื่อลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว จำเป็นต้องมีการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนทราบว่า การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด

3. ADDIE Model

3.1. 1. Analysis (การวิเคราะห์)

3.1.1. ในขั้นนี้เป็นการทำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี

3.2. 2.Design(การออกแบบ)

3.2.1. ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วยการสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดเครื่องมือวัดประเมินผลแบบฝึกหัดเนื้อหา วางแผนการสอนและเลือกสื่อการสอนขั้นตอนการออกแบบควรจะทำอย่างเป็นระบบ และมีเฉพาะเจาะจง

3.3. 3. Development (การพัฒนา)

3.3.1. ขั้นตอนการพัฒนาคือขั้นที่ผู้ออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นขอการออกแบบซึ่งครอบคลุมการ สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลสร้างแบบฝึกหัด สร้างเนื้อหา และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสื่อการสอน

3.4. 4. Implement (การดำเนินการ)

3.4.1. ในขั้นตอนการดำเนินการนี้ หมายถึงขั้นของการสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบรม หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5. 5. Evaluation (การประเมินผล)

3.5.1. ขั้นการประเมินผลประกอบด้วยสองส่ว คือการประเมินผลรูปแบบ และการประ เมินผลในภาพรวมการประเมินผลรูปแบบคือการนำเสนอในแต่ละขั้นของ ADDIE Processซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาการประเมินผลในภาพรวมจะทเมื่อการสอนเสร็จสิ้นเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอน