Nhật Bản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhật Bản by Mind Map: Nhật Bản

1. Cuộc Duy tân Minh Trị

1.1. Nguyên nhân

1.1.1. những hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí => phản ứng mạnh mẽ của tầng lớp xã hội

1.1.2. ptrao chống Sogun ( 60 - XX) nổ ra sôi nổi => chế độ Mạc phủ sụp đổ

1.1.3. 1/1869, Sogun bị lật đổ => Thiên Hoàng Minh Trị nắm quyền, thực hiện cải cách

1.2. Nội dung

1.2.1. 1/1868, sau khi lên ngôi THMT cải cách tiến bộ => đưa Nhật thoát lạc hậu

1.2.2. Chính trị

1.2.2.1. chính phủ mới

1.2.2.2. tầng lớp quý tộc tư sản giữ vtro quan trong

1.2.2.3. 1889, Hiếp pháp mới , chế độ quân chủ lập hiến

1.2.3. Kinh tế

1.2.3.1. thống nhất tiền tệ

1.2.3.2. ptr kinh tế tư bản chủ nghĩa

1.2.4. Quân sự

1.2.4.1. tổ chức, huấn luyện kiểu Tây

1.2.4.2. chú trọng: CN đóng tàu chiến, sxuat vũ khí

1.2.5. Giáo dục

1.2.5.1. giáo dục bắt buộc

2. Từ thế kỉ XIX đến 1868

2.1. Giữa thế kỉ XIX: chế độ Mạc phủ ,đứng đầu - tướng quân Sogun => khủng hoảng suy yếu.

2.1.1. Kinh tế

2.1.1.1. Nông nghiệp

2.1.1.1.1. lạc hậu

2.1.1.1.2. địa chủ bóc lột

2.1.1.1.3. mất mùa đói kém

2.1.1.2. Công nghiệp

2.1.1.2.1. ptr mạnh : thành thị, hải cảng

2.1.1.2.2. xuất hiện công trường thủ công

2.1.1.3. mầm mống kte TSCN ptr nhanh

2.1.2. Xã hội

2.1.2.1. tầng lớp TS thương nghiệp ra đời sớm, TS công nghiệp hình thành => giàu có

2.1.2.2. nhà công thương không có quyền lực

2.1.2.3. giai cấp TS yếu => k đủ sức xóa bỏ chế độ pk

2.1.3. Chính trị

2.1.3.1. giữa XIX, Nhật là quốc gia pkien

2.1.3.1.1. vua gọi là Thiên Hoàng

2.1.3.1.2. Tướng quân chủ yếu nắm quyền

2.1.3.2. giữa mâu thuân gay gắt => phương Tây dùng áp lực đời "mở cửa"

3. Giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

3.1. 30 năm cuối XIX, đẩy mạnh CN

3.1.1. tập trung vào CN, thương nghiệp, ngân hàng

3.1.2. xuất hiện nhiều cty độc quyền => chi phối, lũng đoạn konh tế lẫn chính trị

3.2. Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc gắn với

3.2.1. Đài Loan (1874)

3.2.2. Trung (1894-1895)

3.2.3. Nga (1904-1905)

3.3. Tiến tới chủ nghĩa tư sản nhưng

3.3.1. quý tộc, Samurai có ưu thế chính trị lớn => chủ trương xdung Nhật = sức mạnh quân sự => CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC PHONG KIẾN QUÂN PHIỆT

3.4. sự bần cùng hóa của dân chúng

3.4.1. bóc lột nặng nề ( 12-14h làm vc 1 ngày) => ptrao đấu tranh công dân

3.4.2. ptrao đấu tranh => cơ sở thành lập tổ chức nghiệp đoàn

3.5. 1901, Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập. Cataiama Xen lãnh đạo