TREBALL PER PROJECTES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TREBALL PER PROJECTES by Mind Map: TREBALL PER PROJECTES

1. Principals característiques dels projectes orientats a la modelització

2. Elecció, presentació i seqüència de realització del projecte

3. Les competències treballades

4. La gestió de les converses

5. 1. Projectes escollits únicament pels infants - Preguntes que es responen buscant informació - Cap relació entre els coneixements apresos i el model teòric transferible - Contingut poc important - Es potencia la capacitat de negociar i pactar la temàtica objecte d'estudi

6. 2. Projectes escollits pel professorat sense tenir presents els interessos de l'alumnat - Conjunt de fitxes preparades - Poca gestió del procés d'ensenyament i aprenentatge - Es copia la informació - Aprenentatge: "nomenar i memoritzar"

7. 3. Projectes proposats pel professorat tenint en compte els interessos dels infants - Interacció amb objectes, éssers vius, materials... - Observació de fenomens quotidians - Es plantejen preguntes a partir del model teòric específic i global - Transferència de coneixements apresos a altres situacions - Objectius no estàtics

8. 1. Anys enrere - Què saben / Què volen saber / Què han après - Interacció unidireccional - Finalitat exploratòria - Posició passiva del docent - Poca evolució de les idees - Respostes enumeratives

9. 2. Actualitat - Creació d'un escenari motivador - Preguntes concretes - Presentació del projecte en forma de pregunta investigable - Finalitat: revisió de les idees inicials per part dels infants - Posició activa del docent - Interacció multidimensional

10. - Relació constant entre pensar, fer i comunicar - Activitats bàsiques d'investigació i de tipologia diversa - Gestió de l'aprenentatge a partir de l'autoavaluació i l'autoregulació - Ús de diferents llenguatges i models comunicatius - S'estimula la reflexió - Relació entre els coneixements previs i els nous coneixements - S'estimula l'aplicació de models teòrics treballats - Gestió d'aula: treball individual i col·lectiu - Respecte per la diversitat - Treball de valors i processos científics - Treball de les habilitats de pensament

11. 1. Ser capaç "d'utilitzar eines de manera interactiva i eficaç" - Construir coneixements útils - Preguntes investigables amb respostes obertes - Ús de diferents llenguatges i eines

12. 2. Ser capaç de "funcionar en grups socials heterogenis" - Estimular les interaccions entre els infants

13. 3. Ser capaç "d'actuar de manera autònoma" - Estimular la presa de decisions i l'autoregulació - Potenciar el desig de dissenyar i desenvolupar projectes propis