การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหา

1. 1.การวิเคราะปัญหา

1.1. ผลลัพธ์

1.2. กระบวนการทำงาน

1.3. อินพุต

2. 2. การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2.1. กำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการเป็นดินเหนียวหัวเรื่อง: การแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยโดยหัวเรื่อง: การเขียนเรียงลำดับขั้นตอนในการเป็นดินเหนียว จำกัด หัวเรื่อง: การแก้ปัญหาเด็กปฐมวัย

3. 3.การเขียนโปรแกรม

3.1. คุณอัลลอคแอตเทิลไลท์มาเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

4. 4. การทดสอบโปรแกรม

4.1. การทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด

4.2. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์)

4.3. ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล (Runtime Error)

4.4. ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด (Logical Error)

5. 5. การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

5.1. ทดสอบโปรแกรมหัวเรื่อง: การดำเนินการที่คุณต้องดำเนินการหัวเรื่อง: การทดสอบหลาย ๆ ครั้งด้วยการส่งสัญญาณที่แตกต่างกันและผลลัพธ์ที่คุณจะต้องจ่าย 100%

6. 6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

6.1. อย่างต่อเนื่อง เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ (เอกสารคู่มือผู้ใช้)

6.2. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (เอกสารทางเทคนิค)

7. งานพนักงานหรือผังรหัสจำลองก็ด้านนำมาประกอบกันเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมได้

7.1. คำอธิบายรายละเอียดหัวเรื่อง: การอธิบายรายละเอียดของโครงการว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้าง