CM tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CM tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941) by Mind Map: CM tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

1. CM tháng 10 Nga năm 1917

1.1. sau CM 1905-1907

1.1.1. Nga là nước quân chủ chuyên chế

1.1.2. sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích pk

1.1.2.1. đời sống nhân dân khổ cực

1.1.2.2. kìm hãm nặng nề sự ptr của CNTB

1.2. 1914, Nga hoàng tham gia chién tranh TG

1.2.1. kinh tế suy sụp

1.2.2. nạn đói ở nhiều nơi

1.2.3. quân đội thua liên tiếp => nỗi khổ đè lên tầng lớp nhân dân

1.2.4. Nga tiến sát tới một cuộc CM

1.3. 2/1917, CM dân chủ TS bùng nổ

1.3.1. mở đầu, cuộc biểu tình 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

1.3.2. lan rộng ra toàn thành phố => khởi nghĩa vũ trang

1.3.2.1. quân khởi nghĩa bắt các bộ trưởng và Nga hoàng => chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ

1.3.2.2. khởi nghĩa thắng lợi

1.3.2.2.1. giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời

1.3.2.2.2. Nga là nước Cộng hoà

1.4. CM tháng 2 thắng lợi => tình trạng 2 chính quyền song song

1.4.1. Chính phủ TS lâm thời

1.4.2. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính

1.4.3. Le-nin và Đảng Bonsevic tiếp tục CM => lật đổ Chính phủ TS lâm thời

1.5. 4/1917, Lenin có bản báo cao " Luận cương tháng tư" chỉ ra

1.5.1. mục tiêu, đường lối chuyển từ CM dân chủ TS -> CM XHCN

1.6. Đêm 24/10 (6/11)

1.6.1. cận vệ đỏ chiếm được nhưnhx vị trí then chốt ở Thủ đô

1.7. Đêm 25/10 (7/11)

1.7.1. chiếm cung điện Mùa Đông =>toàn bộ Chính phủ lâm thời ( trừ Ken-ren-xki) bị bắt

1.7.2. thắng lợi của cuộc xã hội chủ nghĩa tháng 10

1.8. đầu 1918

1.8.1. khởi nghĩa Matxcova thắng lợi

2. Đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

2.1. Xây dựng

2.1.1. đêm 25/10/1917 (7/11/1917), Đại hội Xô viết toàn Nga khai mạc lần 2

2.1.1.1. tại Điện Xmo-nui

2.1.1.2. thành lập Chính quyên Xô viết, Lenin đứng đầu

2.1.1.2.1. đập tan bộ máy nhà nước cũ

2.1.1.2.2. xây dựng bộ máy nhà nước mới

2.1.1.2.3. sắc lệnh Hoà bình

2.1.1.2.4. sắc lệnh ruộng đất

2.1.1.2.5. thủ tiêu tàn tích chế độ pk

2.1.1.2.6. xoá bỏ phân biệt đẳng cấp

2.1.1.2.7. đặc quyền của Giáo hội

2.1.1.2.8. nam nữ bình quyền

2.1.1.2.9. cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương => thành lập

2.1.1.2.10. Hồng quân công nông được thành lập => bảo vệ chính quyền mới

2.1.2. Thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân => xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

2.2. Bảo vệ

2.2.1. 1918, quân đội 14 nước tấn công vũ trang tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ

2.2.2. 1918-1920, Nga tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu bảo vệ => đk vô cùng khó khăn

2.2.3. 1919, thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến

2.2.4. Hồng quân và nhân dân Xô viết đẩy lùi các cuộc tấn công

2.2.5. cuối 1920, chiến sự chấm dứt

3. Ý nghĩa CM tháng 10 Nga

3.1. thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước, số phận của hàng triệu người Nga

3.2. kỉ nguyên mới được mở ra trong lịch sử nước Nga

3.2.1. giai câp công nhân,ng lao động được giải phóng, đứng lên làm chủ dất nước

3.3. thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ mạnh mẽ => nhiều bài học quý báu