องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอmodel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอmodel by Mind Map: องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอmodel

1. สรุป The Assure model จะเน้นถึงการวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบในสภาพของห้องเรียนจริงผู้สอนสามารถใช้สื่อวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. TPACK

3. 1.ความรู้ด้านเทคโนโลยี หมายถึงความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโยยีสารสนเทศทางการสอน

4. 2.ความรู้ด้านวิะีการสอน หมายถึงความรู้ความสามารถของผูสอนที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

5. 3.ความรู้ด้านเนื้อหา หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาวิชา

6. ASSURE

7. ADDIE

8. ADDIE MODEL คือการออกแบบระบบการสอน สามารถสรุปเป็น 5ขั้นตอน ประกอบด้วย

9. 1.ขั้นการวิเคราะห์ เป็นรากฐานสำหรับขั้นตอนอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ต้องมรการระบุปัญหา ระบุแหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคำตอบที่ได้

10. 2.ขั้นออกแบบ เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์สำหรับพัฒนาการสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องกำหนดโครงสร้างวิธีการบรรลุเป้าหมายการสอน

11. 3.ขั้นพัฒนา คือขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียน

12. 4.ขั้นการนำไปใช้ เป็นขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นผล หมายถึงการนำสื่อที่แท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปชั้นเรียน หรือห้องทดลองจุดมุ่งหมายคือการนำสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

13. 5.ขั้นการประเมินผล คือการเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น2กลุม

14. A วิเคราะห์ผู้เรียน S การกำหนดจุดมุ่งหมายS การกำหนดสื่อการเรียนการสอน U กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอน R กำหนดพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน E การประมวลผล