Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MODEL by Mind Map: MODEL

1. ADDIE Model

1.1. 1.การวิเคราะห์ -วิเคราะห์ผู้เรียน-วิเคราะห์เนื้อหา -วิเคราะห์เวลาเป็นการทำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พื้นฐานและทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี

1.2. 2.การออกแบบ เกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรมการสอนการออกแบบรูปแบบการสอนจะต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด

1.3. 3.การพัฒนา พัฒนาการทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน การพัฒนาคือขั้นที่ผู้ออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นของการออกแบบซึ่งครอบคลุมการ สร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สร้างแบบฝึกหัด สร้างเนื้อหา และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสื่อการสอน เมื่อเรียบร้อยทำการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดเพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

1.4. 4.การประเมิน โดยให้ผู้เรียนเป็นคนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียน และหลังเรียนจะต้องให้การส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรอบรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ตั้งไว้

1.5. 5.การนำไปใช้ นำไปใช้ในชั้นเรียนจริง เพื่อประเมินบทเรียนการประเมินผลในภาพรวมจะทำเมื่อ การสอนเสร็จสิ้นเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

2. ASSURE Model

2.1. A : Analyze learners การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน ทำให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะของผู้เรียนและสามารถให้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่นความรู้และทักษาพื้นฐานของผู้เรียน ทักษาะภาษา การอ่าน คณิตศาสตร์

2.2. S : State objectives การกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดความสามารถของผู้เรียนว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อเลือกสอนและสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม

2.3. S : Select instructional methods, media, and materialsการเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่การใช้สื่อการเลือกสื่อต้องดูลักษณะของผู้เรียนด้วย วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และสภาพห้องเรียนและข้อจำกัดในการใช้สื่อ

2.4. U : Utilize media and materialsการใช้สื่อ ต้องดูและอ่านเนื้อหา ทอดดลองใช้สื่อ และจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบ้อย และต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับสื่อที่จะส่งไปยังผู้เรียนด้วย และสื่อไม่ควรใช้เวลานานเกินไปเพราะจะทำให้ผู้เรียนเบื่อ

2.5. R : Require learner participation การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องจัดกิจรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย

2.6. E : Evaluate and revise การประเมินการใช้สื่อ การประเมินการเรียนการสอนทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา การประเมินสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่เราจะทราบได้ว่าสื่อและวิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

3. TPACK Model

3.1. 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

3.2. 2. ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK แนวทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน

3.3. 3. ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) หรือ CK สาระ ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะถ่ายทอด

3.4. ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอน (PCK)

3.5. ความรู้ในวิธีการสอนผนวกเทคโนโลยี (TPK)

3.6. ความรู้ในเนื้อหาผนวกเทคโนโลยี (TCK)