Đặc điểm của HTTTQL MIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đặc điểm của HTTTQL MIS by Mind Map: Đặc điểm của HTTTQL MIS

1. hỗ trợ cho TPS trong xử lý và lưu trữ giao dịch

2. Sử dụng CSDL hợp nhất và hỗ trợ nhiều chức năng trong tổ chức

3. Đủ mềm dẻo để có thể tích ứng được với những nhu cầu về thông tin của tổ chức

4. Tạo được lớp vỏ an toàn cho hệ thống và phân quyền cho việc truy cập hệ thống

5. Cung cấp thông tin theo thời gian cho các nhà quản lý ( chú yếu là thông tin có cấu trúc)