Slovné druhy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Slovné druhy by Mind Map: Slovné druhy

1. Ohybné

1.1. podstatné mena

1.1.1. kto?,čo?

1.2. prídavné mená

1.2.1. aký?,aká?,aké? či?,čia?,čie?

1.3. slovesá

1.3.1. čo robí?,čo sa s ním deje?

1.4. zámená

1.4.1. ja,my,ju,jej,naš,...

1.5. číslovky

1.5.1. tri,sto,málo,dvaja,...

2. Neohybné

2.1. príslovky

2.1.1. doma,včera,pekne,...

2.2. predložky

2.2.1. k,na,po,pred,za,...

2.3. spojky

2.3.1. a,keď,ale,aby,že,...

2.4. častice

2.4.1. veru,takmer,asi,vraj,ano,...

2.5. citoslovcia

2.5.1. hej,bum,ach,av,....,