CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG GIAO TIẾP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG GIAO TIẾP by Mind Map: CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG GIAO TIẾP

1. Khái Niệm:

1.1. Giao tiếp của con người là một quá trình có chủ đích hay không có chủ đích, có ý thức hay không có ý thức mà trong đó các cảm xúc và tư tưởng được diễn đạt trong các thông điệp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ.

1.2. Giao tiếp của con người diễn ra ở các mức độ: trong con người, giữa con người với con người và cộng động.

1.3. Giao tiếp của con người là một quá trình năng động, bất thuận nghịch, tác động qua lại và có tính chất ngữ cảnh.

2. Đặc điểm

2.1. Tính mục đích

2.2. Chủ thể tương tác

2.3. Tính phổ biến

2.4. Liên hệ chặt chẽ với hoạt động và góp phần hình thành tâm lí người

3. CHỨC NĂNG

3.1. Làm thỏa mãn nhu cầu của con người

3.2. Xác thông tin hai chiều: truyền và nhận thông tin

3.3. Tổ chức điều khiển các hoạt động từ đó thống nhất với nhau về cách thức và mục đích làm việc

3.4. Điều khiển hành vi và tác động qua lại với nhau

3.5. Biểu lộ cảm xúc từ đó hình thành tình cảm

3.6. Nhận thức về thế giới và bản thân

3.7. Giáo dục và phát triển nhân cách

4. VAI TRÒ

4.1. Nhu cầu đặc trưng của con người, đảm bảo cuộc sống tâm lí bình thường

4.1.1. Điều kiện để trở thành người

4.1.2. Khẳng định bản thân

4.1.3. Mối quan hệ xã hội lành mạnh

4.2. Giúp phát triển quan hệ với người khác và nhân cách

4.2.1. Học hỏi và lĩnh hội được giá trị của xã hội

4.2.2. Đánh giá được người khác và bản thân

4.3. Điều kiện cho mọi hoạt động của con người

4.3.1. Hoạt động cùng nhau

4.3.2. Cùng nhau trao đổi và trải nghiệm

5. CẤU TRÚC HÀNH VI GIAO TIẾP

5.1. Mô hình giao tiếp

5.1.1. Tuyến tính

5.1.2. Tác động qua lại

5.1.3. Giao dịch

5.2. Thành tố của hành vi giao tiếp

5.3. Quan hệ trong hành vi của giao tiếp

5.3.1. Mỗi người có thể có nhiều vị thế xã hội khác nhau.

5.3.2. Thực hiện vai (trò) xã hội

5.3.3. Vai xã hội phụ thuộc vào từng xã hội cụ thể