สถิติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สถิติ by Mind Map: สถิติ

1. ความหมาย

1.1. วิธีการ

1.1.1. เก็บข้อมูล

1.1.2. นำเสนอ

1.1.3. วิเคราะห์แปลความหมาย

1.2. ศึกษา

1.2.1. ตัวเลข

1.2.2. ข้อเท็จจริง

2. วิเคราะห์แปลความหมาย

2.1. ค่ากลาง

2.1.1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

2.1.2. มัธยฐาน

2.1.3. ฐานนิยม

3. นำเสนอ

3.1. ตาราง

3.1.1. ข้อมูล

3.1.2. แจกแจงความถี่

3.2. แผนภูมิ

3.2.1. แท่ง

3.2.2. วงกลม

3.3. ฮิสโทแกรม

3.4. แผนภาพ

3.4.1. จุด

3.4.2. ต้น - ใบ

4. เก็บข้อมูล

4.1. เชิงคุณภาพ

4.2. เชิงปริมาณ