ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพ ผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพ ผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก by Mind Map: ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพ ผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

1. นวัตกรรม

2. ความรู้

2.1. วิทยาศาสตร์

2.2. เคมี

2.3. การถนอมอาหาร

3. ทักษะ

3.1. ด้านการถนอมอาหาร

3.2. ด้านการส่งออกสินค้า

3.3. จรรยาบรรณในการผลิตสินค้า

3.4. การใช้เทคโนโลยี