ต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อย ขนาด 1 เมกะวัตต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อย ขนาด 1 เมกะวัตต์ by Mind Map: ต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อย ขนาด 1 เมกะวัตต์

1. นวัตกรรม

2. ความรู้

2.1. ความรู้เกี่ยวทฤษฎีทางด้านเคมี

2.2. ด้านเกษตร

2.3. วิทยาศาสตร์การไฟฟ้าในการผลิต

3. ทักษะ

3.1. จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวทฤษฎีทางด้านเคมี

3.2. จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวทฤษฎีทางด้านเกษตรกรรม

3.3. วิทยาศาสตร์การไฟฟ้าในการผลิต